Ett nytt verktyg

Idag publicerar Boverket en ny handbok  som stöd i kommunernas bostadsförsörjningsarbete.  Detta hoppas vi ska bidra till att planeringsarbetet kring bostadsbehovet i Sveriges kommuner underlättas.

Vi vet att det behöver byggas mer än det görs idag. Vi vet också att byggandet i sig inte löser situationen för alla de som av olika skäl står utanför bostadsmarknaden  – det behövs många olika åtgärder för att på sikt ha boenden som svarar mot behoven.

Ett första viktigt steg är att ha en plan för behovet i den egna kommunen. Idag är det ungefär hälften av landets kommuner som har en sådan planering. Vi vill därför hjälpa till och underlätta med de verktyg vi som nationell myndighet har till förfogande. En handbok med råd och stöd är ett sådant verktyg. Ni hittar den på vår webb: http://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/.

Hoppas ni som arbetar med frågorna får nytta av verktyget och att det bidrar till att fler formulerar sina behov i en plan som i sin tur leder till ett ökat byggande runtom i landet.

Plattformen på turné

Under 2016 anordnar SKL, länsstyrelse och regionerna ett antal seminarier runt om i Sverige på temat ”Bostäder för alla – men hur?”. Plattformen för hållbar stadsutveckling, SABO och Sveriges byggindustrier deltar också. Syftet med seminarierna är att utifrån utmaningar och frågeställningar tillsammans arbeta fram förslag på möjliga lösningar.

Den första konferensen har precis ägt rum och gick av stapeln i Växjö. Många engagerade och intresserade deltagare var på plats, samtalet var mycket uppskattat.

Så här ser turnéplanen ut:

26.4. Växjö, 18.5. Örebro, 16.6. Stockholm, 31.8. Göteborg, 14.9. Malmö, 13.10. Skövde, 10.11. Sundsvall, 8.12. Skellefteå.

Inom kort kommer ett inlägg om Växjökonferensen publiceras här.

Några aktuella frågor

Boverket brukar med viss regelbundenhet genomföra webbseminarier, främst med fokus på PBL och andra regler. Dessa är både välbesökta och uppskattade.  Nu tar vi ett steg till och testar  ett nytt koncept.

Den 13 april sänder Boverket ett seminarium om aktuella frågor inom Boverkets ansvarsområde. Under sändningen kommer vi bland annat att prata finansiering i form av kreditgarantier, hur hushållens ekonomi har ändrat sig de senaste åren samt hur sambandet ser ut mellan bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt.

Sändningen pågår mellan 14:00-15:00. Vi fokuserar på några nya rapporter från myndigheten och vår senaste informationskampanj om Boverkets Kreditgaranti för att bygga fler bostäder.

Länk till sändningen, som du även kan se i efterhand, finns i ”Relaterad information”. Under hela sändningen har vi vår chatt öppen och du är välkommen att ställa frågor om dagens ämne.

Hoppas vi ses!

Kunskap hjälper oss att våga

Boverkets uppdrag handlar om frågor som berör oss alla – på olika sätt och beroende på var i livet vi befinner oss. Samhällsbyggnad  som inkluderar planering, byggande samt boende är ju viktiga frågor för oss alla.

Det är många som står utanför bostadsmarknaden idag, inte bara nyanlända i Sverige utan även unga, äldre och människor som saknar ekonomiska förutsättningar att skapa sig en bostadsframtid. Boverkets prognos pekar på ett byggbehov av 700 000 nya bostäder till år 2025. Men det räcker inte att bygga, det krävs även andra åtgärder. Det vi med säkerhet kan säga dock är att en enda superlösning finns inte – det behövs många olika.

Vi måste hela tiden värna helheten och tänka långsiktigt – den gestaltade miljön kräver helhetssyn, samarbete och långsiktighet. Vi måste agera på kort sikt för att lösa uppgiften men hela tiden ha det långsiktiga perspektivet närvarande i allt vi gör.

Dialog med olika aktörer är viktigt och  medborgardialog är ett viktigt verktyg. Att inkludera människor som berörs av insatserna  lönar sig på sikt. Vi ska lära av våra tidigare erfarenheter, ha de med oss och göra bättre. Snabbt är inte alltid rätt men att inte söka bra, smarta lösningar som är effektiva är inte heller rätt.

Därför blir jag glad av initiativ som t ex det arbete kring PBL som görs i Örebro som visar på att även befintligt regelverk kan lämna utrymme för snabbare procedur.

Boverket arbetar tillsammans med SKL, Lantmäteriet och Länsstyrelser kring PBL kompetenssatsningar. Det gör vi genom nätverksarbete och särskilda webbseminarier så att många kan delta. Boverket arbetar också med vägledningar för att stödja de som tillämpar regler, allt finns tillgängligt i PBL Kunskapsbank samt på www.boverket.se. Besök oss gärna där!

 

 

 

 

 

 

 

 

Missa inte detta!

Vi lever i en orolig värld och  många söker sig till Sverige för hjälp. Flyktingsituationen ställer krav på myndigheter, kommuner,organisationer – ja, hela samhället – att snabbt och effektivt klara sina uppdrag med anledning av detta.

Boverkets roll som nationell myndighet för planering, byggande och boende har en viktig roll. Vi ser det som en viktig uppgift att stödja och hjälpa till med de frågor vi är ansvariga för. Kommuner och länsstyrelser är välkomna att maila direkt till en speciell mailbox med sina frågor kring PBL mm. Detta är en utökning av den service vi redan erbjuder genom vår svarstjänst. Alla frågor och svar publiceras i Kunskapsbanken för att många ska kunna ta del av den kunskapen. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra insatser till de behov som finns.

Igår genomfördes ett PBL webbseminarium som var både välbesökt och uppskattat. Där kom många av de aktuella frågorna upp och seminariet finns att se även nu – missa inte det!!!

Hållbara städer – vad händer i höst?

Från tid till annan får jag frågor om hur arbetet med Plattform hållbar stad fortskrider. En del har sagt att man skulle vilja veta mera, vad händer och hur får man veta det.

Vi är flera myndigheter (Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Energimyndigheten, Trafikverket och Boverket) som arbetar tillsammans i olika grupper, både i en myndighetsgemensam arbetsgrupp och i en styrgrupp. Vi har också under våren träffat flera av de aktörer som nämns i direktivet till oss i ett dialogseminarium. I Plattformens namn har vi anordnat ett par seminarier i våras och nu kommer ytterligare ett par i höst. Under Almedalsveckan genomfördes ett uppskattat seminarium där även sr Kaplan deltog. Vi har också medverkat i aktiviter som Business Arena Stockholm och under kommande vecka är vi med på Samhällsbyggnadsdagarna – några exempel på gemensamma aktiviteter.

Året rundas av med ett konvent i december där många kan mötas och arbeta tillsammans fram de prioriteringar vi behöver göra för att städer ska utvecklas hållbart. Dessutom ges vi möjlighet att under dag 2 genomföra ett tjugotal workshops kring PBL. Det viktiga med Plattformsarbetet är ju att konkret jobba för hållbara städer och miljöer och PBL är ju just det – ett konkret verktyg.

Tankar finns kring hur vi ska utveckla en dialog även med andra aktörer än myndigheter och organisationer, tex vill vi gärna  involvera både branschen och forskningen i arbetet.

Utöver detta kommer det att finnas en digital mötesplats, en utveckling av den webbsida Hållbar stad som redan finns idag och förvaltas av ArkDes. Denna sida kommer inom snar framtid också vara en mötesplats för Plattformens aktörer och uppdrag. Ett arbete för hållbara städer tillsammans!

Vill du veta mera om konventet i december – se här.

Vi vill ha hållbarhet i våra liv!

Hemkommen från Almedalen står jag vid datorn på  kontoret och försöker samla intryck från alla de möten och seminarier jag haft förmånen att delta i.  Det finns ett bestående intryck: boende och byggande har verkligen stått på agendan. Men även hållbarhetens tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Jag har deltagit i paneldebatter om bilar i planeringen, om hur vi ska öka byggande av bostäder, om innovationer, om social hållbarhet i infrastrukturen, om ekosystemtjänster osv…

Det genomgående inslaget i alla diskussioner har varit att vi måste jobba mera med den sociala dimensionen om vi ska lyckas med helheten. Och det är just helhet som är ledordet. Ska det bli mer än intressanta och engagerande diskussioner så gäller det att alla aktörer börjar jobba utifrån helhetssyn och tillsammans. Låter enkelt men har visat sig vara svårt. Vi har alla lätt för att bekänna oss till både hållbarhetsbegreppet och att vilja samarbeta. Men att göra det är något helt annat.

Boverket har tillsammans med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket fått uppdraget att genomföra en plattform för hållbara städer, vilket jag skrivit om tidigare. Nu har vi chansen att tillsammans finna samarbetsformer som bidrar till hållbar livsmiljö. Vi vet också att Sverige är ett stort land och att landsbygden har stor betydelse för städernas utveckling. Som sagt – tillsammans kan vi göra skillnad.

Alla samtal, seminarier jag deltagit har pekat på det självklara: vi vill leva i ett samhälle som är hållbart socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Inte det ena eller det andra utan alla tre!

Boverket – myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende